Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców Bielska-Białej

NIEODPŁATNA  POMOC  PRAWNA  DLA  MIESZKAŃCÓW  BIELSKA-BIAŁEJ

W myśl ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030) pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
 • lub udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
 • lub sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych
 • lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym
 • lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

 • podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Uprawnieni do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej:

 • osoby, którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej, przyznano świadczenie z pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależycie pobranego świadczenia (wymagane jest przedłożenie oryginału lub odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia),
 • osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny (wymagane jest przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny),
 • kombatanci i osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego posiadający stosowne zaświadczenie (wymagane jest przedłożenie takiego zaświadczenia),
 • osoby posiadający ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego (wymagane jest przedłożenie ważnej legitymacji weterana lub legitymacji weterana poszkodowanego),
 • osoby, które nie ukończyły 26 lat (wymagane jest przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość),
  osoby, które ukończyły 65 lat (wymagane jest przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość),
 • ofiary klęsk żywiołowych, katastrof naturalnych lub awarii technicznych, które znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty (wymagane jest złożenie oświadczenia, że zaszła co najmniej jedna z wymienionych okoliczności),
  kobiety w ciąży.

Lista punktów>

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *